Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Bobová dráha Prosek a.s., IČO: 073 43 663, se sídlem Prosecká 906/34b, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23713 , provozovatele bobové dráhy Bobová dráha Prosek na adrese Prosecká 430/36, 190 00 Praha 9.

Naše webová adresa je: https://www.bobovadraha.cz.

 

ZKRÁCENÁ VERZE – JAK TO FUNGUJE

1. NÁKUP
Vyberte kupón a následně vložte do košíku. Dále vyplníte údaje o vás a potvrdíte objednávku. Ihned zaplatíte online.

2. DPH
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

3. OBJEDNÁVKY
Všechny odeslané objednávky považujeme za závazné. Kupní smlouvu uzavíráme převzetím zboží.

4. PLATBA
Platba předem online.

5. REKLAMACE
Viz níže v plné verzi.

 

PLNÁ VERZE 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Společnost Bobová dráha Prosek a.s., IČO: 073 43 663, se sídlem Prosecká 906/34b, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23713 (dále jen „Prodávající“) je provozovatelem bobové dráhy Bobová dráha Prosek na adrese Prosecká 430/36, 190 00 Praha 9 (dále jen „Bobová dráha“).
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“).
  3. Kupujícím může být právnická osoba nebo fyzická osoba spotřebitel. Spotřebitelem je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel pro účely uzavření kupní smlouvy předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nezbytné pro vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
  4. Veškeré smluvní vztahy vznikající na základě kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Kupující odesláním závazné objednávky nebo zaplacením, pokud objednávku nečiní, potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří (i) reklamační řád a (ii) návštěvní řád, a že s nimi souhlasí.
  5. V kupní smlouvě lze ujednat ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek. Taková odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupní smlouvu lze uzavřít (i) prostřednictvím webové stránky Prodávajícího nebo (ii) osobně na pokladně Bobové dráhy.
  2. V případě uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím webové stránky je návrhem k uzavření kupní smlouvy umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové stránky. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující je povinen uvádět údaje v objednávce správně a pravdivě, Prodávající je bez dalšího považuje za správné. V případě existence chyb vzniklých při zadávání dat za účelem odeslání objednávky Kupující kontaktuje Prodávajícího prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce (dostupný zde: bobovadraha.cz/bobovka/kontakt/), kde uvede číslo objednávky a správné údaje.
  3. Činí-li Kupující objednávku prostřednictvím webové stránky, kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky Prodávajícím, přičemž toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím. V případě uzavírání kupní smlouvy osobně na pokladně Bobové dráhy je kupní smlouva uzavřena okamžikem přijetí objednávky Prodávajícím.
  4. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Kupujícího a Prodávajícího nebo ze zákonných důvodů.
  5. V případě, že cena konkrétního zboží či právo na jejich zakoupení (zejména vstupenky, permanentky, apod.) je vázána na splnění určitých podmínek (např. sleva pro děti, sleva pro důchodce, skupinová sleva, sleva pro rodiny s dětmi) a/nebo se vztahuje na konkrétní osobu (např. nepřenosné vstupenky a poukazy vystavené na jméno), je Kupující či jiná osoba je uplatňující při jejich uplatnění povinen prokázat splnění těchto podmínek.
  6. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob doručení smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem doručení.
  7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny aj.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
  8. Nedílnou součást kupní smlouvy tvoří tyto obchodní podmínky.
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Ceny uváděné na webové stránce či v prostorách areálu Bobové dráhy jsou konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím uveřejňovány. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře na webové stránce je uvedena i včetně dopravného.
  2. Splatnost a způsob úhrady ceny zboží je uveden na webové stránce před odesláním závazné objednávky. Kupující je povinen se se splatností a způsobem úhrady seznámit a odesláním závazné objednávky s tím bez výhrady souhlasí.
  3. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá jej v tištěné podobě společně s dodávkou zboží. Faktura může být po písemném vyžádání ze strany Kupujícího zaslána i v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
  5. Ve smyslu článku 4se v případě koupě voucheru převzetím zboží rozumí převzetí jízdenek za daný voucher.
 4. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže tyto služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; toto ustanovení se vztahuje i na případy, kdy zboží slouží k uplatnění služeb v rámci Bobové dráhy (např. vstupenka) a tyto služby byly splněny. Kupující tedy bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy na zboží sloužící k následnému uplatnění služeb v případě, že tyto služby byly již Prodávajícím poskytnuty, je vyloučeno.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující, jakožto spotřebitel, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit jednostranným prohlášením, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy je Kupující oprávněn využít formulář, který je k dispozici na webové stránce www.bobovadraha.cz/oznameni-o-odstoupeni-od-smlouvy.
  3. V případě odstoupení od smlouvy dle článku 2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal.
 5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
  2. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád, který obsahuje výčet příslušných práv a povinností Prodávajícího a Kupujícího, které se použijí pro případ vadného plnění. Reklamační řád je dostupný na webové stránce (bobovadraha.cz/reklamacni-rad).
 6. SPRÁVA A UŽÍVÁNÍ BOBOVÉ DRÁHY
  1. Prodávající je jediným provozovatelem Bobové dráhy.
  2. Údržba Bobové dráhy je Prodávajícím svěřena na základě smluvního ujednání společnosti Bobovka s.r.o., IČO: 069 31 359, se sídlem Prosecká 906/34b, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.C 291562 (dále jen „Bobovka s.r.o.“).
  3. Bobovka s.r.o. v rámci výkonu údržby Bobové dráhy provádí zejména činnosti spočívající v údržbě areálu Bobové dráhy. Společnost Bobovka s.r.o. je dále pověřena poskytováním služeb, spočívajících v prodeji jízdenek a inkasu plateb. Kupující tak může v průběhu návštěvy areálu a užití Bobové dráhy přijít do styku se zaměstnanci společnosti Bobovka s.r.o. Výkon veškerých práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu vzniklého na základě kupní smlouvy výlučně náleží Prodávajícímu, jakožto provozovateli Bobové dráhy. Prodávající má tak výlučnou odpovědnost za provoz Bobové dráhy bez ohledu na zapojení třetích stran.
  4. Kupující bere na vědomí, že při užívání Bobové dráhy je kromě pokynů obsluhy Bobové dráhy povinen dodržovat provozní řád, s nímž je povinen se seznámit nejpozději při vstupu do areálu Bobové dráhy. Provozní řád je k dispozici rovněž na webové stránce (bobovadraha.cz/bobovka/podminky). V případě porušení povinností plynoucích z provozního řádu či pokynů obsluhy Bobové dráhy může být Kupující z areálu Bobové dráhy vyloučen bez jakékoli náhrady.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů Kupujícího jsou dostupné na webové stránce (bobovadraha.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju).
  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy . Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou ve stížnosti, popřípadě na adresu, z níž byla stížnost odeslána.
  3. Prodávající a Kupující se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzniklých z kupní smlouvy a/nebo v souvislosti s ní. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, webová stránka: coi.cz.
  4. Vzájemný závazkový vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
  5. V případě, že kterékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení obchodních podmínek. Prodávající a Kupující se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
  6. Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti plynoucí ze znění obchodních podmínek platného a účinného v době uzavření kupní smlouvy.
  7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku z kupní smlouvy na třetí osobu.
  8. Kontaktní údaje Prodávajícího:
   adresa pro doručování: Prosecká 906/34b, Vysočany, 190 00 Praha 9
   e-mail: 
   telefon: 736 222 303.
  9. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.8. 2018
   V Praze dne 1.8. 2018
   Bobová dráha Prosek a.s.